هر یکشنبه 41 مسجد کرج به اجرای طرح نهج البلاغه خوانی مساجد بعد نماز عشاء می پردازند.